fbpx
Gratis verzending bij bestellingen vanaf €45,00 voor Nederland

Privacy verklaring

PRIVACY STATEMENT SKIN COLOR COSMETICS

Behalve dat wij het belangrijk vinden dat u bij Skin Color Cosmetics tevreden bent over onze producten, willen wij ook hoge prioriteit geven aan het beschermen van uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derde.

Gegevens bij bestellingen
Indien u bij ons producten bestelt nemen wij uw gegevens op in ons bestand om uw bestelling zorgvuldig af te kunnen handelen. Wij hebben hiervoor uw naam, adres en woonplaats nodig, een factuuradres en een afleveradres als deze anders is, uw betalingsgegevens, telefoonnummer en e-mail adres. Volgens de privacywet mogen we deze gegevens van u gebruiken omdat wij met u een overeenkomst aangaan. U bestelt bij Skin Color Cosmetics en wij leveren aan u. We bewaren uw gegevens 7 jaar.

Als je jonger bent dan 16 jaar
Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan ons verstrekken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen ons hiervoor namens jou toestemming geeft. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien je nog geen toestemming hebt gekregen.

Statistieken
Op de website van Skin Color Cosmetics worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Skin Color Cosmetics gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. U kunt via de pop-up melding op de website aangeven welke gegevens wij van u mogen gebruiken die wij middels de website verkrijgen.

Skin Color Cosmetics maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Skin Color Cosmetics bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar een door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Skin Color Cosmetics te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Skin Color Cosmetics heeft hier geen invloed op. Skin Color Cosmetics heeft Google geen toestemming gegeven om via www.skincolorcosmetics.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Informatie via Whatsapp
Via Whatsapp kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hierdoor verwerken wij uw telefoonnummer om u goed van dienst te kunnen zijn. Volgens de wet mag dit. Wij bewaren deze informatie 12 maanden. Zo kunnen we bij vervolgvragen uw informatie er makkelijk bij pakken en kunnen we onze klantenservice trainen om u nog beter van dienst te zijn.

E-mail en mailinglijsten via MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer.

Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor hetverder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors via Mollie
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek- PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Uw account
Bij bijvoorbeeld bestellingen moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor slaan wij uw ip-adres, telefoonnummer, factuuradres, naw-gegevens, e-mailadres en uw betaling op. Ook dit is toegestaan volgens de privacywet. Wij bewaren uw informatie tot u het account opheft.

Bij de registratie maken we gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd.

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de webwinkel. U kunt via uw account uw gegevens aanpassen wanneer u dat wilt.

Wij borgen uw privacy
In ons meer uitgebreide privacyreglement, dat u hieronder vindt, hebben wij opgenomen wie welke gegevens van u mag inzien, hoe lang deze gegevens worden bewaard en welke veiligheidsmaatregelen getroffen zijn om toegang door onbevoegden te voorkomen.

Wie hebben er toegang tot uw gegevens en hoe hebben ze dat?
Alleen de klantenservice van Skin Color Cosmetics heeft toegang. Zij zijn zich allemaal bewust van uw privacy. De toegang is goed beveiligd via hun eigen persoonlijke wachtwoord. Uw gegevens zijn opgeslagen in een beveiligd bestand.

Als ik solliciteer, wat doet u dan met mijn gegevens?
We verzamelen persoonlijke gegevens van u zoals naam en adres, curriculum vitae en e-mail, omdat u informatie over u zelf verstrekt. We mogen dit volgens de privacywet doen om de juiste persoon te kunnen selecteren en aannemen voor een van onze vacatures. Alleen de directeur en HR manager hebben toegang tot deze gegevens. Uw data is opgeslagen in een goed beveiligde database.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de sollicitatie.

In de praktijk betekent dit dat als u wordt aangenomen we uw sollicitatie opslaan in uw personeelsdossier. Wordt u niet aangenomen, dan houden we graag uw gegevens nog zes maanden vast voor het geval er weer een vergelijkbare vacature komt en we u willen benaderen, tenzij u daar geen toestemming voor geeft. Na deze periodes of als u eerder uw toestemming hebt ingetrokken verwijderen we al uw gegevens.

Hoe kan ik de informatie over mijzelf inzien?
U kunt ten alle tijden de informatie over uzelf inzien, laten corrigeren, bezwaar maken en indien toegestaan verwijderen, door contact op te nemen met Skin Color Cosmetics. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in bij Skin Color Cosmetics met hierin uw verzoek. We vragen wel aan u of u zich kunt identificeren. Het is dus alleen mogelijk om informatie over uw eigen gegevens te vragen, niet over die van anderen. Van alle klanten borgen wij op één en dezelfde manier hun privacy.

Meer weten?
Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen met

Skin Color Cosmetics VOF
Hogebrinkerweg 12
3871 KN  Hoevelaken
+31 33 20 18 403

PRIVACYREGELEMENT SKIN COLOR COSMETICS

Begripsbepalingen
In dit regelement wordt verstaan onder:
Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verwerking van persoonsgegevens: Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Bestand: Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.

Verwerkingsverantwoordelijke: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Skin Color Cosmetics VOF, gevestigd aan de Hogebrinkerweg 12 te Hoevelaken die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Verwerker: Degene die ten behoeve van Skin Color Cosmetics VOF Persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Beheerder: Degene die onder de Verwerkingsverantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de Verwerking van Persoonsgegevens of een gedeelte daarvan.

Gebruiker: Degene die geautoriseerd is tot het invoeren en/of muteren van Persoonsgegevens dan wel tot het kennisnemen van enigerlei uitvoer van de Persoonsgegevens.

Betrokkene: De klant op wie een persoonsgegeven betrekking heeft of zijn uit de wet voortvloeiende vertegenwoordiger.

De Wet: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Reglement: Dit onderhavige privacyreglement.

Reikwijdte
Dit reglement is een uitwerking van het recht op transparantie overeenkomstig artikel 12 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit Reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van Persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van Persoonsgegevens die in een Bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen, door personen in dienst of werkzaam ten behoeve van Skin Color Cosmetics VOF.

Doel van de Persoonsregistratie
1. Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld en worden in overeenstemming met de Wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
2. Deze doeleinden worden onderverdeeld in een hoofd- en nevendoel.
Hoofddoel
• het leveren van producten van Skin Color Cosmetics aan klanten;
Nevendoel
• Het vastleggen en beschikbaar stellen van informatie, (mede)verkregen op grond van opgeslagen Persoonsgegevens, ten behoeve van een doelmatig beleid en beheer van de dienstverlening.

Rechtmatige grondslag Verwerking van Persoonsgegevens
1. Op grond van artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming mogen Persoonsgegevens slechts worden verwerkt indien daarvoor een rechtmatige grondslag aanwezig is. Er is sprake van een rechtmatige grondslag indien:
a) De hierover vooraf geïnformeerde Betrokkene voor de verwerking schriftelijk zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
b) de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Betrokkene partij is;
c) gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van wettelijke verplichtingen van Verwerkingsverantwoordelijke;
d) gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de Betrokkene;
e) De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt, gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Verwerkingsverantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de Betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.
2. Skin Color Cosmetics VOF is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Verwerking van Persoonsgegevens en treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. Zijn zeggenschap over de Verwerking van de persoonsgegevens en de verstrekking van die gegevens wordt beperkt door dit Reglement.
3. Skin Color Cosmetics VOF bepaalt wie de eventuele Verwerker van verwerkte Persoonsgegevens is. Skin Color Cosmetics VOF verplicht de Verwerker om dit Reglement na te leven. De taken, rechten en verplichtingen van de Verwerker worden door Skin Color Cosmetics VOF schriftelijk vastgelegd.
4. De Verwerker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de onder zijn beheer staande faciliteiten. Hij zal toepasselijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen ten aanzien van onder andere apparatuur, programmatuur en de Persoonsgegevens die, gezien de huidige stand der techniek en de daarmee gemoeide kosten, overeenstemmen met de aard van de te verwerken Persoonsgegevens en de opdracht waarin de Persoonsgegevens worden gebruikt, ter bescherming van de Persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De ter zake getroffen regeling(en) is/zijn bij de Verwerker in te zien.
5. Verwerkingsverantwoordelijke legt aan de door haar ingeschakelde Derden en/of Verwerkers dezelfde verplichtingen op als de verplichtingen die krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming op Verwerkingsverantwoordelijke rusten.
6. Indien noodzakelijk zal Verwerkingsverantwoordelijke deze verplichtingen middels een Verwerkersovereenkomst aan Derden en/of Verwerkers opleggen.

Opgenomen gegevens
1. Skin Color Cosmetics VOF bepaalt wie de eventuele Verwerker van verwerkte Persoonsgegevens is. Skin Color Cosmetics VOF verplicht de Verwerker om dit Reglement na te leven. De taken, rechten en verplichtingen van de Verwerker worden door Skin Color Cosmetics VOF schriftelijk vastgelegd.
2. De Verwerking van Persoonsgegevens kan ten hoogste deze gegevenscategorieën bevatten:
• Personalia en identificatiegegevens (stamgegevens);
• Financiële en administratieve gegevens;

Beveiliging
Skin Color Cosmetics VOF heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen ter beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.
Geautomatiseerde registraties zijn slechts toegankelijk via de uitsluitend bij de Gebruikers bekende autorisatiecodes en/of wachtwoorden. Gelijke plicht rust op de Verwerker voor het geheel of het gedeelte van de faciliteiten die hij onder zich heeft. De Verwerkingsverantwoordelijke ziet er op toe dat de Verwerker eveneens handelt dienovereenkomstig de voorschriften van artikel 32 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Digitale gegevens
Elektronische persoonsgegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot deze gegevens. Het hoogst mogelijke beveiligingsniveau wordt toegepast.

Bewaartermijnen
Skin Color Cosmetics VOF zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij de Persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een in specifieke wetgeving opgenomen concrete bewaartermijn of bewaarverplichting. Voor klantgegevens geldt in beginsel een bewaartermijn van 7 jaar, te rekenen vanaf het moment van bestelling.

Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de betreffende gegevens binnen een termijn van één jaar uit de registratie vernietigd, tenzij een wettelijk voorschrift zich tegen vernietiging verzet. De gegevens kunnen tot slot in geanonimiseerde vorm behouden blijven.

Rechten betrokkene Informatie- inzagerecht
1. De Betrokkene is gerechtigd om Skin Color Cosmetics VOF om informatie over (de verwerking van) zijn/haar Persoonsgegevens te verzoeken, zonder dat de Betrokkene daarbij een bijzondere reden hoeft op te geven.
2. Verwerkingsverantwoordelijke zal op eerste schriftelijk verzoek van Betrokkene zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken nadat daartoe een verzoek is gedaan, overgaan tot het schriftelijk verstrekken van een afschrift van alle benodigde informatie die Betrokkene verzoekt;
3. Skin Color Cosmetics VOF kan buitensporige verzoeken om informatieverstrekking afwijzen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer de Betrokkene Skin Color Cosmetics VOF meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.
4. Skin Color Cosmetics VOF draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker.
5. Verwerkingsverantwoordelijke is gerechtigd Betrokkene redelijke kosten in rekening te brengen voor het verstrekken van een afschrift als bedoeld in dit artikel.

Recht op rectificatie, gegevenswissing, beperking en overdraagbaarheid van de verwerking
1. Betrokkene heeft recht op rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens, dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige en/of onjuiste gegevens.
2. Verwerkingsverantwoordelijke stelt Betrokkene direct op de hoogte van de rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vergt van Skin Color Cosmetics VOF.
3. Betrokkene heeft het recht om Verwerkingsverantwoordelijke definitieve wissing van de hem betreffende persoonsgegevens te verzoeken. Verwerkingsverantwoordelijke zal aan dit verzoek gehoor geven met inachtneming van hetgeen in artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is bepaald.
4. Betrokkene heeft het recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen, een en ander in overeenstemming met artikel 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
5. Betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen.
6. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot het verwerken van zijn persoonsgegevens door Verwerkingsverantwoordelijke.

Toegang tot Persoonsgegevens
1. Onverminderd enig wettelijke voorschriften hebben uitsluitend toegang tot de persoonsgegevens van een Betrokkene de werknemers van Skin Color Cosmetics VOF. Voorts hebben de Beheerder en de Verwerker toegang tot algemene Persoonsgegevens van Betrokkene, voor zover dit in het kader van het te realiseren doel en het beheer en bewerking daarvan, noodzakelijk is.
2. Skin Color Cosmetics VOF heeft de volgende autorisatie procedure opgesteld:
a. Start gebruik: De medewerker die op basis van zijn of haar functie toegang nodig heeft tot het digitale klantensysteem wordt door de systeembeheerder op aangeven van de Teamleider Marketing geautoriseerd.
b. Einde gebruik: Indien een gebruiker van functie verandert of zijn/haar werkzaamheden binnen Skin Color Cosmetics VOF stopt zal de autorisatie op aangeven van de Teamleider Marketing per direct worden beëindigd.

Verstrekking van gegevens
Op basis van geldende wet- en regelgeving kunnen (algemene) Persoonsgegevens worden verstrekt aan personen en instanties wier taak het is de verleende begeleiding te controleren en te toetsen, enkel indien er voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is voor de uitoefening van hun wettelijk taak.

Vernietiging c.q. anonimiseren van opgenomen Persoons- en Gezondheidsgegevens
a. Iedere Betrokkene kan verzoeken om de vernietiging van zijn Persoonsgegevens. Daartoe dient hij een schriftelijk gemotiveerd verzoek in bij Skin Color Cosmetics VOF. Dit verzoek kan worden geweigerd indien bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is. Bovendien kunnen de gegevens na het verzoek in geanonimiseerde vorm behouden blijven.
b. Het verzoek tot vernietiging van gegevens kan bovendien worden geweigerd als 5 redelijkerwijs aannemelijk is dat verdere bewaring van aanmerkelijke belang kan zijn voor een ander dan de Betrokkene, bijvoorbeeld Skin Color Cosmetics VOF zelf als de Betrokkene een gerechtelijk procedure tegen hem heeft aangespannen.

Overdracht van Persoonsgegevens
1. Overdracht van opgenomen Persoonsgegevens geschiedt te allen tijde met in achtneming van de wettelijk voorschriften.
2. Terzake de overdacht van Persoonsgegevens van Betrokkene aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke mag door Skin Color Cosmetics VOF een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

Klachten
Indien de Betrokkene van mening is dat de bepalingen vanuit dit Reglement, de AVG of andere wet- en regelgeving niet juist worden nageleefd of andere redenen heeft tot klagen, kan deze zich wenden tot Skin Color Cosmetics VOF.

Looptijd van de registratie
1. Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit Reglement van kracht gedurende de bewaartermijn zoals aangegeven in het hoofdstuk Bewaartermijnen
2. In geval van een voorgenomen overdracht of overgang van de Persoonsgegevens naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke dient de Betrokkene voorafgaand aan de overdracht of overgang schriftelijk zijn toestemming te verlenen.

Dit Reglement
1. Wijzigingen van dit Reglement worden aangebracht door Skin Color Cosmetics VOF. De wijzigingen in het Reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan belanghebbenden en indien en voor zover belanghebbende geen bezwaren hebben ingebracht.
2. De door de directie aangestelde beheerder is de Teamleider Marketing.
3. Een maal per jaar voert Skin Color Cosmetics VOF een interne systeem controle uit op alle regelingen en afspraken die gemaakt zijn om de privacy te waarborgen. Daarnaast wordt Skin Color Cosmetics VOF minimaal eenmaal per jaar geauditeerd door een externe onafhankelijke instantie.

Datalekken
Indien Skin Color Cosmetics VOF geconfronteerd wordt met (het vermoeden) van een datalek, dan volgt Skin Color Cosmetics VOF de volgende procedure:
• Elk vermoeden op een beveiligingsincident of beveiligingsincident wordt direct gemeld bij de Teamleider Marketing.
• De Teamleider Marketing bepaalt in samenspraak met de directie of er sprake is van een datalek.
• Indien er sprake is van een datalek bespreken ze wie de meest gerede partij is om een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens te doen.
• De Teamleider Marketing licht, in geval van een ernstig datalek, de Betrokkene in over het datalek en de melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
• De Teamleider Marketing neemt het initiatief om een analyse te maken, om een zelfde soort datalek in de toekomst te voorkomen.

Inwerkingtreding
Dit Reglement is per 15 februari 2019 in werking getreden en bij Skin Color Cosmetics in te zien en opvraagbaar.
Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.